دکتر صدیقه آذری

متخصص زنان و زایمان

دارای بورد تخصصی از دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال ۱۳۸۱

پزشک متخصص نمونه توسط سازمان خدمات درمانی غرب استان تهران در سال ۱۳۸۵

اهدای جایزه از طرف سازمان بهداشت جهانی به جهت موفقیت در اجرای طرح درمانی DOTS در سال ۱۳۷۶

اهدای جایزه از طرف وزیر بهداشت و درمان به جهت گسترده ترین طرح تحقیقاتی در زمینه فشارخون بالا در سال